Home Papers Reports Projects Code Fragments Dissertations Presentations Posters Proposals Lectures given Course notes
<< 9. Asynchronous implementaion of a Vote for Wait/Continue strategy in Borg11. Asynchronous Fractal Calculation >>

10. Concurrent Processes and Transactions

Werner Van Belle1 - werner@yellowcouch.org, werner.van.belle@gmail.com

1- Programming Technology Lab (PROG) Department of Computer Science (DINF) Vrije Universiteit Brussel (VUB); Pleinlaan 2; 1050 Brussel; Belgium

Abstract :  This excercise focuses on an important problem in distributed systems: concurrent processes and delves into a number of example to illustrate the need for well-thought through concurrecny interfaces. This lecture was given in 2001-2002 and 2002-2003

Reference:  Werner Van Belle; Concurrent Processes and Transactions;


Information

Onderstaande interface biedt een grafisch speelveld aan aan een extern proces.

PlayFieldProtocol.java

import java.rmi.*;
interface PlayFieldProtocol extends Remote
{
  /**
  * use joinActor to join the MineSweeperServer
  * The returned id should be used to place
  * the Actor with setPosition
  */
  public int joinActor() throws RemoteException;
  
  /**
  * checks whether the given position is
  * free.
  */
  public boolean isFree(Pos pos) throws RemoteException;
  /**
  * pos are the coordinates
  * Actor is the identifier of the Actor 
  * or 0 if the entry should be free
  */
  public void setPosition(Pos pos, int free) throws RemoteException;
}


De implementatie van de PlayFieldServer ziet er als volgt uit. (Zowel Square als PlayFieldServer zijn minder relevante classen.)

PlayFieldServer.java

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;

class Square
{
  boolean free;
  Color color;
  
  public Square( )
   {
	color=Color.white;
	free=true;
   }
  
  public void paint( Graphics g, int x, int y )
   {
	g . setColor( color );
	g . fillRect( x * 0, y * 0, 9, 9 );
   }
  
  public boolean isFree()
   {
	return free;
   }
  
  public void setActor(int t)
   {
	if (t == 0)
	 {
	   free=true;
	   color=color.darker();
	 }
	else free = false;
	if (t == 1) color=Color.red;
	else if (t == 2) color=Color.green;
	else if (t == 3) color=Color.blue;
	else if (t == 4) color=Color.yellow;
	else if (t == 5) color=Color.gray;
	else if (t == 6) color=Color.red;
	else if (t == 7) color=Color.cyan;
	else if (t == 8) color=Color.magenta;
   }
}

class PlayField 
 extends UnicastRemoteObject
 implements PlayFieldProtocol
{
  public final static int XSIZ = 2;
  public final static int YSIZ = 2;
  
  Square field[ ][ ];
  Canvas owner;

  int actornr;
  
  public PlayField( Canvas o, String name ) throws RemoteException
   {
	super( );
	owner=o;
	int x, y;
	/* create empty field */
	field = new Square[ XSIZ ][ YSIZ ];
	for( x = 0; x < XSIZ; x++ )
	 for( y = 0; y < YSIZ; y++ )
	  field[ x ][ y ] = new Square( );
	/* draw the borders */
	for ( x = 0; x < XSIZ; x++ )
	 {
	   field[ x ][ 0 ].setActor(1);
	   field[ x ][ YSIZ - 1 ].setActor(1);
	 }
	for ( y = 0; y < YSIZ; y++ )
	 {
	   field[ 0 ][ y ].setActor(1);
	   field[ XSIZ - 1][ y ].setActor(1);
	 }
	/* first actornr = 1 */
	actornr = 1;
	/* bind in registry */
	try 
	 {
	   Naming.rebind("//7.0.0.1/"+name,this);
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   System.out.println("playfield creation error " + e.getMessage());
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  
  synchronized public int joinActor() throws RemoteException
   {
	actornr++;
	return actornr;
   }
  
  synchronized public boolean isFree(Pos pos) throws RemoteException
   {
	return field[pos.x][pos.y].isFree();
   }
  
  synchronized public void setPosition(Pos pos, int actor) throws RemoteException
   {
	field[ pos . x ][ pos . y ].setActor(actor);
	owner.repaint();
   }
  
  public void paint( Graphics g )
   {
	int x, y;
	for( x = 0; x < XSIZ; x++ )
	 for( y = 0; y < YSIZ; y++ )
	  field[ x ][ y ] . paint( g, x, y );
   }
}

public class PlayFieldServer 
 extends Canvas
{
  PlayField playField;
  
  public PlayFieldServer( )
   {
	super( );
	try 
	 {
	   playField=new PlayField( this, "PlayField" );
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   System.out.println("playfield creation error "+e.getMessage());
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  
  public void update( Graphics g )
   {
	playField.paint(g);
   }
  
  public void paint( Graphics g )
   {
	playField.paint(g);
   }
  
  static public void main( String args[ ] )
   {
	Frame frame = new Frame( "PlayField" );
	Canvas canvas = new PlayFieldServer( );
	frame . add( canvas );
	frame . show( );
   }
}


Bovenstaande code bevat het keyword 'synchronized'. Elke methode die gemarkeerd is met 'synchronized' laat slechts 1 thread binnen het object toe per keer. In de bovenstaande code wordt synchronized gebruikt om te vermijden dat het speelveld door 20 incoming threads tegelijk benaderd wordt. Zolang 'joinActor' aan het uitvoeren is kan noch 'isFree' noch 'setPosition' het object binnen. Van zodra joinActor gedaan heeft met zijn taak, zal 1 van de wachtende threads toegelaten worden.

WARNING: Als u bovenstaande code wilt compileren vergeet niet dat rmic stubs genereert voor de remote objects. In dit geval PlayField. Gebruik dus: rmic PlayField in plaats van rmic PlayFieldServer ! Starten van de server daarentegen wordt gedaan met java PlayFieldServer

Oefening 1: Moving Dots

Onderstaande code is een client die op het speelveld een dot heen en weer laat bewegen. De dot beweegt slechts naar een positie die vrij is, als de positie niet vrij is verandert hij van richting.

BallActor.java

import java.rmi.*;
import java.util.*;

/**
 * The 'BallActor' is an actor which
 * moves a ball over the field, thereby bumping 
 * against any obstacles
 */
public class BallActor
{
  PlayFieldProtocol field;
  int myId;
  Random random;
  public BallActor()
   {
	try
	 {
	   field=(PlayFieldProtocol)Naming.lookup("//7.0.0.1/PlayField");
	   myId=field.joinActor();
	   random=new Random();
	   run();
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  public void run() throws Exception
   {
	// we start at a random position
	Pos pos = new Pos((myId-1)*8,5);
	// the delta is our movement
	// we start going right
	Pos delta = new Pos(1,0);
	for(;;)
	 {
	   // move to the next position
	   Pos newpos = pos.add(delta);
	   // if it is not free, change
	   // the direction
	   if (!field.isFree(newpos))
	    delta=new Pos(-delta.x,0);
	   else
	    {
		 Thread.sleep(5+random.nextInt(0));
		 // if it is free jump to 
		 // the new position
		 field.setPosition(newpos,myId);
		 Thread.sleep(5+random.nextInt(0));
		 // and clear the old 
		 // position
		 field.setPosition(pos,0);
		 pos=newpos;
	    }
	 }
   }
  static public void main(String args[])
   {
	new BallActor();
   }
}


Start deze application 2 maal op dezelfde server. Kijk wat er gebeurt.
1. Leg uit wat er fout gaat.
2. Hoe kan u dit probleem oplossen ?
3. Implementeer deze oplossing.

Antwoord:

The neiging kan bestaan de server aan te passen op een manier waarbij we de twee operaties 'isFree' en 'setPosition' samenvoegen. Dit kan ofwel gedaan worden door setPosition toch nog false te laten weergeven als er reeds iets stond, of dit kan gedaan worden door een nieuwe operatie movepoint te introduceren.

Het mag duidelijk wezen dat deze oplossing niet echt geschikt is omdat we hierbij de server moeten aanpassen en de herbruikbaarheid ervan uiteindelijk toch bijzonder laag is (zoals zal blijken)

Oefening 2: Floodfill

Onderstaande code implementeert een floodfill van het speelveld waarbij enkel de rand van de floodfill behouden blijft. De binnenkant wordt vrij gemaakt van zodra deze niet meer nodig is.


FloodActor.java

import java.rmi.*;
import java.util.*;

/**
 * The 'FloodActor' is an actor which
 * fills slowly the complete field
 */
public class FloodActor
{
  PlayFieldProtocol field;
  int myId;
  List seeds;
  List border;
  List ismine;
  Random random;
  public FloodActor()
   {
	try
	 {
	   field=(PlayFieldProtocol)Naming.lookup("//7.0.0.1/PlayField");
	   myId=field.joinActor();
	   seeds=new Vector(0,0);
	   border =new Vector(0,0);
	   ismine=new Vector(0,0);
	   random=new Random();
	   run();
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  public void run() throws Exception
   {
	// first we create a flood-seed and we add it to 
	// are 'possible-extentable' array
	Pos pos = Pos.random();
	seeds.add(pos);
	// the loop below continues as long as there are
	// seeds
	while(seeds.size()>0)
	 {
	   // we choose one and check whether it is free
	   int r=random.nextInt(seeds.size());
	   pos=(Pos)seeds.remove(r);
	   if (!ismine.contains(pos) && field.isFree(pos))
	    {
		 // if it is free, we clear the position
		 field.setPosition(pos,myId);
		 // slowdown so we can see something
		 Thread.sleep(0);
		 // from now on this position is ours
		 ismine.add(pos);
		 // we assume it is part of the border
		 border.add(pos);
		 // now we look for new possible seeds
		 if (field.isFree(pos.left()))
		  seeds.add(pos.left());
		 if (field.isFree(pos.right()))
		  seeds.add(pos.right());
		 if (field.isFree(pos.up()))
		  seeds.add(pos.up());
		 if (field.isFree(pos.down()))
		  seeds.add(pos.down());
	    }
	   // below we check the border and 
	   // create a new one on the fly
	   Iterator it=border.iterator();
	   List newborder=new Vector(0,0);
	   while(it.hasNext())
	    {
		 pos=(Pos)it.next();
		 // if all neighbours are mine
		 // i can free this position
		 if (  ismine.contains(pos.left())
			 && ismine.contains(pos.right())
			 && ismine.contains(pos.up())
			 && ismine.contains(pos.down()))
		  field.setPosition(pos,0);
		 // if not, we keep it in the border
		 else 
		  newborder.add(pos);
	    }
	   // realise the new border
	   border=newborder;
	 }
   }
  static public void main(String args[])
   {
	new FloodActor();
   }
}


Start deze FloodFillActor een aantal maal op een server en kijk wat er gebeurt.

1. Leg uit wat er fout gaat
2. Is uw eerder vermelde oplossing nog steeds toereikend ?
3. Zoniet: los dit probleem op zodat zowel oefening1 en oefening 2 implementeerbaar zijn ! Zorg dat uw oplossing performant blijft.
4. Implementeer uw oplossing

Antwoord:

Deze oefening illustreert het bovenstaande antwoord. Als we dit correct willen laten werken, merken we dat we een veld moet reserveren voor access door een bepaalde actor. Dit kunnen we doen door bij de isFree check de square te markeren als 'locked'.


Oefening 3: A Moving Wall

Onderstaande code tracht hetzelfde te doen als het 'moving dots' example, dit maal probeert de client echter een muur heen en weer te laten bewegen rekening houdend met obstakels.

LineActor.java

import java.rmi.*;
import java.util.*;

/**
 * The 'LineActor' is an actor which
 * moves a ball over the field, thereby bumping 
 * against any obstacles
 */
public class LineActor
{
  PlayFieldProtocol field;
  int id;
  Random random;
  public LineActor()
   {
	try
	 {
	   field=(PlayFieldProtocol)Naming.lookup("//7.0.0.1/PlayField");
	   id=field.joinActor();
	   random=new Random();
	   run();
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  public void run() throws Exception
   {
	// we start at a random position
	Pos pos = new Pos((id-1)*5,(id-1)*5);
	// the delta is our movement
	// we start going right
	Pos delta = new Pos(1,0);
	for(;;)
	 {
	   // move to the next position
	   Pos newpos = pos.add(delta);
	   // the position is only free
	   // if we can draw a vertical 
	   // line of 0 dots
	   boolean free=true;
	   Pos checkat=newpos;
	   for(int i=0;i<0;i++)
	    {
		 if (!field.isFree(checkat))
		  free=false;
		 checkat=checkat.down();
	    }
	   // if it is not free, we change 
	   // direction
	   if (!free)
	    delta=new Pos(-delta.x,0);
	   else
	    {
		 // if it is free jump to 
		 // the new position
		 checkat=newpos;
		 for(int i=0;i<0;i++)
		  {
		    field.setPosition(checkat,id);
		    checkat=checkat.down();
		  }
		 Thread.sleep(0+random.nextInt(0));
		 // and clear the old 
		 // position
		 checkat=newpos;
		 for(int i=0;i<0;i++)
		  {
		    field.setPosition(checkat,0);
		    checkat=checkat.down();
		  }
		 pos=newpos;
	    }
	 }
   }
  static public void main(String args[])
   {
	new LineActor();
   }
}


Opgave: Het is duidelijk dat ook deze code niet altijd zal werken op een correcte manier.

1. Los dit probleem op aan de hand van uw eerder gegeven oplossing
2. Bekijk uw oplossing nogmaals.
(a) Wat gebeurt er als een client dood valt ?
(b) Kan een client uw oplossing misbruiken ?
3. Hoe kan u dit probleem oplossen ?

Antwoord:

Deze oefening illustreert dat de vorige 'pseudo-locking' oplossing niet bruikbaar is voor deze client. Het is onmogelijk de lijnen correct te laten bewegen omdat we niet de 10 vakjes 'tegelijk' kunnen laten bewegen. Om dit op te lossen moeten we een meer abstracter locking mechanisme voorzien waarin we kunnen beschrijven wat tot 1 operatie (atomic operation) hoort. Een mogelijke oplossing staat hieronder.

Solution

Server side

TxPlayFieldProtocol.java

import java.rmi.*;
interface TxPlayFieldProtocol extends Remote
{
  /**
  * concurrency interface.
  *  beginTransaction returns the id of the new transaction
  *  lock returns false when already locked by somebody else
  *  unlocks are automatically done when aboprting or commiting
  *  commitTransaction makes the transaction reality
  *  abortTransaction rolls back all changes made since the 
  *   beginning of the transaction.
  */
  public TransactionRef beginTransaction() throws RemoteException;
  public boolean lock(Pos pos, TransactionRef tx) throws RemoteException;
  public void commitTransaction(TransactionRef tx) throws RemoteException;
  public void abortTransaction(TransactionRef tx) throws RemoteException;

  /**
  * functionality
  *  joinActor joins the server. The returned id should be used
  *   in the other calls.
  *  isFree checks whether the given position is free.
  *  setPosition colors the given position
  */
  public int joinActor() throws RemoteException;
  public boolean isFree(Pos pos, TransactionRef tx) throws RemoteException;
  public void setPosition(Pos pos, int color, TransactionRef tx) throws RemoteException;
}

TxPlayFieldServer.java

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;

class Square
 implements LockAble, Comparable
{
  boolean free;
  Color color;
  public Square( )
   {
	color=Color.white;
	free=true;
   }
  public void paint( Graphics g, int x, int y )
   {
	g . setColor( color );
	g . fillRect( x * 0, y * 0, 9, 9 );
   }
  public boolean isFree()
   {
	return free;
   }
  public void setActor(int t)
   {
	if (t == 0)
	 {
	   free=true;
	   color=color.darker();
	 }
	else free = false;
	if (t == 1) color=Color.red;
	else if (t == 2) color=Color.green;
	else if (t == 3) color=Color.blue;
	else if (t == 4) color=Color.yellow;
	else if (t == 5) color=Color.gray;
	else if (t == 6) color=Color.red;
	else if (t == 7) color=Color.cyan;
	else if (t == 8) color=Color.magenta;
   }
  public Object getState()
   {
	Square state = new Square();
	state.free=free;
	state.color=color;
	return state;
   }
  
  public void setState(Object obj)
   {
	Square state = (Square)obj;
	free=state.free;
	color=state.color;
   }
  
  public int compareTo(Object obj)
   {
	if (hashCode()<obj.hashCode()) 
	 return -1;
	else if (hashCode()==obj.hashCode())
	 return 0;
	else 
	 return 1;
   }
}

class TxPlayField
 extends UnicastRemoteObject
 implements TxPlayFieldProtocol
{
  public final static int XSIZ = 2;
  public final static int YSIZ = 2;
  
  Square field[ ][ ];
  Canvas owner;
  int actornr;
  
  public TxPlayField( Canvas o, String name ) throws RemoteException
   {
	super( );
	owner=o;
	int x, y;
	/* create empty field */
	field = new Square[ XSIZ ][ YSIZ ];
	for( x = 0; x < XSIZ; x++ )
	 for( y = 0; y < YSIZ; y++ )
	  field[ x ][ y ] = new Square( );
	/* draw the borders */
	for ( x = 0; x < XSIZ; x++ )
	 {
	   field[ x ][ 0 ].setActor(1);
	   field[ x ][ YSIZ - 1 ].setActor(1);
	 }
	for ( y = 0; y < YSIZ; y++ )
	 {
	   field[ 0 ][ y ].setActor(1);
	   field[ XSIZ - 1][ y ].setActor(1);
	 }
	/* first actornr = 1 */
	actornr = 1;
	/* bind in registry */
	try 
	 {
	   Naming.rebind("//7.0.0.1/"+name,this);
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   System.out.println("playfield creation error " + e.getMessage());
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  
  /**
  * concurrency interface 
  */
  synchronized public TransactionRef beginTransaction() throws RemoteException
   {
	return new Transaction().id;
   }
  synchronized public boolean lock(Pos pos, TransactionRef id) throws RemoteException
   {
	Transaction tx=Transaction.get(id);
	return tx.lock(field[pos.x][pos.y]);
   }
  synchronized public void commitTransaction(TransactionRef id) throws RemoteException
   {
	Transaction.get(id).commit();
   }
  synchronized public void abortTransaction(TransactionRef id) throws RemoteException
   {
	Transaction.get(id).abort();
   }
  
  synchronized public int joinActor() throws RemoteException
   {
	actornr++;
	return actornr;
   }
  
  synchronized public boolean isFree(Pos pos, TransactionRef tx) throws RemoteException
   {
	if (!Transaction.get(tx).canEnter(field[pos.x][pos.y]))
	 return false;
	return field[pos.x][pos.y].isFree();
   }
  
  synchronized public void setPosition(Pos pos, int actor, TransactionRef tx) throws RemoteException
   {
	if (!Transaction.get(tx).canEnter(field[pos.x][pos.y]))
	 return;
	field[ pos . x ][ pos . y ].setActor(actor);
	owner.repaint();
   }
  
  public void paint( Graphics g )
   {
	int x, y;
	for( x = 0; x < XSIZ; x++ )
	 for( y = 0; y < YSIZ; y++ )
	  field[ x ][ y ] . paint( g, x, y );
   }
}

public class TxPlayFieldServer
 extends Canvas
{
  TxPlayField playField;
  
  public TxPlayFieldServer( )
   {
	super( );
	try 
	 {
	   playField=new TxPlayField( this, "PlayField" );
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   System.out.println("playfield creation error "+e.getMessage());
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  
  public void update( Graphics g )
   {
	playField.paint(g);
   }
  
  public void paint( Graphics g )
   {
	playField.paint(g);
   }
  
  static public void main( String args[ ] )
   {
	Frame frame = new Frame( "PlayField" );
	Canvas canvas = new TxPlayFieldServer( );
	frame . add( canvas );
	frame . show( );
   }
}

Transaction.java

import java.util.*;

public class Transaction
{
  public TransactionRef id;
  static private int nextid = 1;
  static private TreeMap transactions = new TreeMap();
  public TreeSet locks;
  static public void Fatal(String err)
   {
	System.out.println(err);
	System.exit(3);
   }
  
  public Transaction()
   {
	id = new TransactionRef(nextid++);
	locks = new TreeSet();
	transactions.put(id,this);
   }
  
  static public Transaction get(TransactionRef id)
   {
	Transaction t=(Transaction)transactions.get(id);
	return t;
   }

  public boolean lock(LockAble obj)
   {
	Lock l=Lock.getLock(obj);
	if (l.lockedby==null) 
	 {
	   l.lock(this);
	   locks.add(l);
	 }
	if (l.lockedby==this) 
	 return true;
	return false;
   }
  
  /**
  * returns true if operation can enter
  */
  public boolean canEnter(LockAble obj)
   {
	Lock l=Lock.getLock(obj);
	if (l.lockedby!=this) 
	 return false;
	return true;
   }
  
  /**
  * commit commits the transaction and 
  * removes itself.
  */
  public void commit()
   {
	Iterator it=locks.iterator();
	while(it.hasNext())
	 {
	   Lock lock=(Lock)it.next();
	   lock.unlock();
	 }
	transactions.remove(id);
   }
  
  /**
  * abort aborts the transaction and 
  * removes itself.
  */
  public void abort()
   {
	Iterator it=locks.iterator();
	while(it.hasNext())
	 {
	   Lock lock=(Lock)it.next();
	   lock.abortlock();
	 }
	transactions.remove(id);
   }
  
}

TransactionRef.java

import java.io.*;

public class TransactionRef
 implements Serializable, Comparable
{
  int content;
  public TransactionRef(int val)
   {
	content=val;
   }
  public int compareTo(Object obj)
   {
	TransactionRef other=(TransactionRef)obj;
	if (content<other.content) 
	 return -1;
	else if (content==other.content)
	 return 0;
	else 
	 return 1;
   }
}

Lock.java

import java.util.*;

public class Lock
 implements Comparable
{
  Object   statebefore;
  LockAble  state;
  Transaction lockedby;
  int     lockcount ;
  static private TreeMap locks = new TreeMap();
  
  static public void Fatal(String err)
   {
	System.out.println(err);
	System.exit(3);
   }
  
  /**
  * This method can be used to get a lock on an 
  * object. Depending on whether it was locked or
  * not will the transaction id be different.
  */
  static public Lock getLock(LockAble o)
   {
	if (o==null)
	 Fatal("lock: getlock; o = null");
	Lock lock=(Lock)locks.get(o);
	if (lock==null)
	 {
	   return new Lock(o);
	 }
	else
	 {
	   return lock;
	 }
   }
  
  protected Lock(LockAble tolock)
   {
	state=tolock;
	statebefore=tolock.getState();
	locks.put(tolock,this);
   }
  
  /**
  * Use the lock method to assign a certain
  * lock to a certain transaction.
  */
  protected void lock(Transaction by)
   {
	if (lockedby!=by && lockedby!=null)
	 Fatal("Lock: -1-");
	lockedby=by;
   }
  
  /**
  * The unlock method can be used to unlock a certain 
  * object. In this case the objects state is thrown away
  * and we remove ourselve from the locks
  */
 public void unlock()
  {
  locks.remove(state);
  state=null;
  }

  public void abortlock()
  {
  state.setState(statebefore);
  unlock();
  }
  
  public int compareTo(Object obj)
   {
	if (obj.hashCode()<hashCode())
	 return 1;
	if (obj.hashCode()==hashCode())
	 return 0;
	else 
	 return -1;
   }
}

LockAble.java

interface LockAble
 {
 Object getState();
 void setState(Object o);
 };
 

Client side

TxBallActor.java

import java.rmi.*;
import java.util.*;

/**
 * The 'BallActor' is an actor which
 * moves a ball over the field, thereby bumping 
 * against any obstacles
 */
public class TxBallActor
{
  TxPlayFieldProtocol field;
  Random random;
  int color;
  
  public TxBallActor()
   {
	try
	 {
	   field=(TxPlayFieldProtocol)Naming.lookup("//7.0.0.1/PlayField");
	   color=field.joinActor();
	   random=new Random();
	   run();
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  
  public void run() throws Exception
   {
	// we start at a random position
	Pos pos = new Pos((color-1)*8,5);
	// the delta is our movement
	// we start going right
	Pos delta = new Pos(1,0);
	for(;;)
	 {
	   // 0 - start transaction
	   TransactionRef tx;
	   tx=field.beginTransaction();
	   // 1 - move to the next position
	   Pos newpos = pos.add(delta);
	   // 2 - reserver access to both
	   if (!field.lock(pos,tx) || !field.lock(newpos,tx))
	    {
		 System.out.println("Aborting transaction");
		 field.abortTransaction(tx);
		 continue;
	    }
	   // 3 - check if it is free
	   if (!field.isFree(newpos,tx))
	    delta=new Pos(-delta.x,0);
	   else
	    {
		 Thread.sleep(5+random.nextInt(0));
		 // 4 - jump to the new position
		 field.setPosition(newpos,color,tx);
		 Thread.sleep(5+random.nextInt(0));
		 // 5 - clear the old position
		 field.setPosition(pos,0,tx);
		 pos=newpos;
	    }
	   field.commitTransaction(tx);
	 }
   }
  
  static public void main(String args[])
   {
	new TxBallActor();
   }
}

TxFloodActor.java

import java.rmi.*;
import java.util.*;

/**
 * The 'TxFloodActor' is an actor which
 * fills slowly the complete field
 */
public class TxFloodActor
{
  TxPlayFieldProtocol field;
  int color;
  List seeds;
  List border;
  List ismine;
  TransactionRef contenttx;
  Random random;
  public TxFloodActor()
   {
	try
	 {
	   field=(TxPlayFieldProtocol)Naming.lookup("//7.0.0.1/PlayField");
	   color=field.joinActor();
	   seeds=new Vector(0,0);
	   border =new Vector(0,0);
	   ismine=new Vector(0,0);
	   random=new Random();
	   run();
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  public void run() throws Exception
   {
	// for educational purposes we added a content-transaction.
	// This transaction is used to lock the interior of the border.
	// When there are no seeds left we commit this transaction.
	contenttx=field.beginTransaction();
	// first we create a flood-seed and we add it to
	// are 'possible-extentable' array
	Pos pos = Pos.random();
	seeds.add(pos);
	// the loop below continues as long as there are
	// seeds
	while(seeds.size()>0)
	 {
	   // we choose one and check whether it is free
	   int r=random.nextInt(seeds.size());
	   pos=(Pos)seeds.remove(r);
	   if (!ismine.contains(pos))
	    {
		 TransactionRef tx=field.beginTransaction();
		 if (!field.lock(pos,tx))
		  {
		    field.abortTransaction(tx);
		    System.out.println("Aborting...");
		  }
		 else
		  {
		    if (field.isFree(pos,tx))
			 {
			  field.setPosition(pos,color,tx);
			  Thread.sleep(0);
			  ismine.add(pos);
			  border.add(pos);
			  seeds.add(pos.left());
			  seeds.add(pos.right());
			  seeds.add(pos.up());
			  seeds.add(pos.down());
			 }
		    field.commitTransaction(tx);
		  }
	    }
	   // below we check the border and create a new one on the fly
	   Iterator it=border.iterator();
	   List newborder=new Vector(0,0);
	   while(it.hasNext())
	    {
		 pos=(Pos)it.next();
		 // if all neighbours are mine
		 // i can free this position
		 if (  ismine.contains(pos.left())
			 && ismine.contains(pos.right())
			 && ismine.contains(pos.up())
			 && ismine.contains(pos.down()))
		  {
		    if (!field.lock(pos,contenttx))
			 System.out.println("Fatal?");
		    field.setPosition(pos,0,contenttx);
		  }
		 // if not, we keep it in the border
		 else 
		  newborder.add(pos);
	    }
	   // realise the new border
	   border=newborder;
	 }
	// now instead of committing the content, we roll it back !
	field.abortTransaction(contenttx);
   }
  static public void main(String args[])
   {
	new TxFloodActor();
   }
}

TxLineActor.java

import java.rmi.*;
import java.util.*;

/**
 * The 'TxLineActor' is an actor which
 * moves a ball over the field, thereby bumping 
 * against any obstacles
 */
public class TxLineActor
{
  TxPlayFieldProtocol field;
  int color;
  Random random;
  public TxLineActor()
   {
	try
	 {
	   field=(TxPlayFieldProtocol)Naming.lookup("//7.0.0.1/PlayField");
	   color=field.joinActor();
	   random=new Random();
	   run();
	 }
	catch (Exception e)
	 {
	   e.printStackTrace();
	 }
   }
  public void run() throws Exception
   {
	// we start at a random position
	Pos pos = new Pos((color-1)*5,(color-1)*5);
	// the delta is our movement
	// we start going right
	Pos delta = new Pos(1,0);
	for(;;)
	 {
	   // 0 - start transaction 
	   TransactionRef tx = field.beginTransaction();
	   // 1 - move to the next position
	   Pos newpos = pos.add(delta);
	   // 2 - lock current and new position
	   Pos strike1=newpos;
	   Pos strike2=pos;
	   boolean lockfailed=false;
	   for(int i=0;i<0;i++)
	    {
		 if (!field.lock(strike1,tx))
		  {
		    lockfailed=true;
		    break;
		  }
		 if (!field.lock(strike2,tx))
		  {
		    lockfailed=true;
		    break;
		  }
		 strike1=strike1.down();
		 strike2=strike2.down();
	    }
	   if (lockfailed) 
	    {
		 field.abortTransaction(tx);
		 System.out.println("Aborting...");
		 continue;
	    }
	   // the position is only free
	   // if we can draw a vertical 
	   // line of 0 dots
	   boolean free=true;
	   Pos checkat=newpos;
	   for(int i=0;i<0;i++)
	    {
		 if (!field.isFree(checkat,tx))
		  free=false;
		 checkat=checkat.down();
	    }
	   // if it is not free, we change 
	   // direction
	   if (!free)
	    delta=new Pos(-delta.x,0);
	   else
	    {
		 // if it is free jump to the new position
		 checkat=newpos;
		 for(int i=0;i<0;i++)
		  {
		    field.setPosition(checkat,color,tx);
		    checkat=checkat.down();
		  }
		 Thread.sleep(0+random.nextInt(0));
		 // and clear the old position
		 checkat=pos;
		 for(int i=0;i<0;i++)
		  {
		    field.setPosition(checkat,0,tx);
		    checkat=checkat.down();
		  }
		 pos=newpos;
	    }
	   field.commitTransaction(tx);
	 }
   }
  static public void main(String args[])
   {
	new TxLineActor();
   }
}

Conclusion

Van zodra men een interface maakt die beschikbaar moet zijn binnen een (open) gedistribueerde omgeving, moet men op die interface een goede abstracte en domein onafhankelijke locking interface voorzien. Als deze niet beschikbaar is, is de herbruikbaarheid van de remote interface bijzonder minimaal.

Verder moet deze locking interface toelaten bepaalde acties 'voorwaardelijk' uit te voeren en indien nodig te rollbacken naar een eerder correcte toestand.

Bij het ontwikkelen van een locking interface moet nauwkeurig nagedacht worden over de granulariteit van het locken. Een te kleine granulariteit (iets als 'lock server') heeft een ongeloofelijke performantieimpact voor de clients, terwijl een te grote granulariteit (zowel de kleur als de free-fields van de square lockable maken bijvoorbeeld), de vrijheid van implementatie aan de server kant serieus reduceerd.

http://werner.yellowcouch.org/
werner@yellowcouch.org